Đào tạo Sau đại học

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và học bổ sung

Chủ nhật - 11/07/2021 21:38
logo DHThuongmai
logo DHThuongmai
Stt Nội dung Thời gian áp dụng File đính kèm
1 Quyết định số 1560/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ Tháng 01/2021 bắt đầu từ khóa 34A

Quyết định ban hành

Chương trình tiến sĩ năm 2020

2 Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng Tháng 06/2021 bắt đầu từ khóa 27B

Quyết định số 934QĐ-ĐHTM

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản lý kinh tế

Ngành Kế toán

Ngành Quản trị nhân lực

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Marketing thương mại

3 Quyết định số 1559/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu Tháng 01/2021 bắt đầu từ khóa 27A

Quyết định ban hành

Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu 2020

4 Quyết định số 608/QĐ-ĐHTM ngày 14/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại Tháng 05/2021 bắt đầu từ khóa 27B

Quyết định ban hành

Tải tập tin Quy định chi tiết

5 Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ. Tháng 10/2017 bắt đầu từ khóa 30B Tải tập tin 
6 Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ Tháng 10/2017 bắt đầu từ khóa 23B Tải tập tin 
7 Quyết định số 138/QĐ-ĐHTM về việc mở ngành và ban hành chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ Tháng 03/2018 Tải tập tin 

 

, . : 60