Đoàn Thanh Niên

Tin hoạt ðộng ðoàn

Thứ năm - 26/10/2006 13:00
- Ðội TNTN lýu học sinh Lào tổ chức hoạt ðộng tình nguyện tại Chãmpasắc – CHDCND Lào -Tham gia hoạt ðộng Liên kết tại Huyện Từ Liêm:

 Ðội TNTN lýu học sinh Lào tổ chức hoạt ðộng tình nguyện tại Chãmpasắc – CHDCND Lào: Ban Thýờng vụ Ðoàn trýờng ðã lập kế hoạch, tập huấn cho các lýu học sinh Lào hiện ðang học tập tại trýờng ÐHTM, thành lập ðội hình TNTN lýu học sinh Lào – ÐHTM tiến hành các hoạt ðộng tình nguyện Hè 2006 tại tỉnh Chãmpasắc – Lào. Ðội TNTN Lýu học sinh ðã tổ chức thãm hỏi tặng quà cho các cán bộ lão thành Cách Mạng tại VP Hội Cựu chiến binh tỉnh Chãmpasắc, giao lýu, thãm hỏi tặng quà cho 169 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em mồ côi và hoàn cảnh ðặc biệt tỉnh Chãmpasắc.

Tham gia hoạt ðộng Liên kết tại Huyện Từ Liêm: Tiếp tục các hoạt ðộng trong chýõng trình công tác của nhóm liên kết, Ðoàn trýờng ÐHTM ðã trao 50 suất quà (500.000ð) cho Huyện Ðoàn Từ Liêm trao tặng các Cựu TNXP, cử ðội vãn nghệ xung kích tham gia Chýõng trình biểu diễn vãn nghệ nhân ngày Kế hoạch hóa gia ðình. Sự tham gia hiệu quả của Ðoàn trýờng Ðại học Thýõng Mại trong các hoạt ðộng do Huyện Ðoàn Từ Liêm tổ chức ðã minh chứng cho tính hiệu quả trong việc phát triển mô hình nhóm liên kết công tác tình nguyện tại ðịa phýõng theo sự chỉ ðạo của Thành Ðoàn Hà Nội

Triển khai chýõng trình Cityphone – Bạn của sinh viên: Ban Thýờng vụ Ðoàn trýờng phối hợp với Công ty Viễn thông Hà Nội, triển khai chýõng trình cho các Bạn Ðoàn viên, Sinh viên mýợn máy Cityphone sử dụng, hiện ðã triển khai 60 máy Cityphone, ðạt 400% hạn mức trong hợp ðồng ký kết ban ðầu, và dự kiến số lýợng Ðoàn viên tham gia chýõng trình sẽ còn tiếp tục tãng trýởng với tốc ðộ cao trong thời gian tới. Phần lớn các bạn Ðoàn viên ðýợc tham gia chýõng trình ngay từ những ngày ðầu tiên, là những Ðoàn viên tích cực ðóng góp trong công tác Ðoàn và phong trào thanh niên của Nhà trýờng. Các máy ðiện thoại Cityphone ðýợc kích hoạt trong chýõng trình ðã nhanh chóng ðýợc các bạn Ðoàn viên sử dụng cã hiu quả, ðảm bảo thông tin liªn l¹c trong sinh hoạt, học tập và trong công tác phong trào.

Tháng 08-2006, Ban Thýờng vụ Ðoàn trýờng ðã tổ chức cho Ðội TNTN và Ðội vãn nghệ xung kích tiến hành một Chýõng trình vãn nghệ chào mừng Héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc” do Ban n÷ c«ng - C«ng ®oµn Gi¸o dôc ViÖt Nam tæ chøc.

Tháng 09-2006, Ban thýờng vụ Ðoàn trýờng tổ chức thực hiện Kế hoạch 09-KH-TNTM về công tác ðón tiếp sinh viên khóa mới và khai giảng với 03 chýõng trình công tác:

Chýõng trình 0901: Tổ chức thùc hiÖn kế hoạch ®ãn tiÕp sinh viªn theo phân công của Nhà trýờng và công tác TNTN trong thời gian ðón tiếp và khám sức khỏe cho SVK42, CÐ10. §ã có 304 lýợt TNTN tham gia chýõng trình

Chýõng trình 0902: Tý vấn chỗ ở trọ cho SV mới nhập học. Trong các ngày 15, 16 và 17/09 TNTN ®· tý vấn tại bàn ðón tiếp cho trên 500 tân sinh viên và gia ðình t×m ®­îc chç ë trä.

 Chýõng trình 0903: Thực hiện công tác TNTN trong Lễ khai giảng K42, Lễ khai giảng CÐ10 và các lớp ðào tạo quốc tế của Nhà trýờng. Hõn 70 TNTN ðã tham gia công tác nµy vµ Ðội vãn nghệ xung kích ðã biểu diễn một chýõng trình vãn nghệ ðặc sắc trong Lễ khai giảng Khóa 42 của Nhà trýờng. Ðặc biệt, chýõng trình có sự tham gia của các sinh viên K42 mới nhập học.

Cuối tháng 9 và trong tháng 10-2006, Ban Thýờng vụ Ðoàn trýờng chỉ ðạo thực hiện Kế hoạch 10-KH-TNTM về việc thực hiện Chýõng trình hành ðộng 886/TM-CTHÐ-TCHC với 3 Chýõng trình công tác:

Chýõng trình 1001-CTCT-ÐTN: “Truyền thông quán triệt Chýõng trình hành ðộng 886/TM-CTHÐ-TCHC, nhận dạng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

Chýõng trình 1002-CTCT-ÐTN: “Xây dựng mô hình ðiểm ðấu tranh phòng chống tiêu cực kết hợp với tạo môi trýờng học tập – NCKH tích cực”

Chýõng trình 1003-CTCT-ÐTN: “Tổ chức ngày hội sáng kiến chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – SV ÐH Thýõng Mại”

Ðoàn TN ðã chỉ ðạo Hội sinh viên phối hợp với Công ðoàn trýờng tổ chức vui Tết Trung thu 2006 cho các cháu thiếu niên nhi ðồng trong khu tËp thÓ cña Tr­êng vµ khu dân cý nõi trýờng ðặt trụ sở.

 

 

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60