Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Mẫu kế hoạch tự đánh giá chuyên ngành

Mẫu kế hoạch tự đánh giá chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 959

Mẫu kế hoạch tự đánh giá chuyên ngành

Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 938

Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

Phiếu lấy ý kiến người học

Phiếu lấy ý kiến người học

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 908

Phiếu lấy ý kiến người học

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 931

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

, . : 60