Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Trường Đại học Thương mại là trường đại học đầu tiên ở nước ta đạt chuẩn kiểm định chất lượng tất cả các chương trình đào tạo, định hướng tham gia kiểm định chất lượng quốc tế

Thứ hai - 21/11/2022 03:32
Trường Đại học Thương mại được thành lập năm 1960, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn nhận thức rõ được tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng.
Trường Đại học Thương mại là trường đại học đầu tiên ở nước ta đạt chuẩn kiểm định chất lượng tất cả các chương trình đào tạo, định hướng tham gia kiểm định chất lượng quốc tế
Trong giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Thương mại đã chủ động đưa công tác đảm bảo chất lượng trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục, từng bước định hình và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Trường nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường đã có những tác động rõ rệt, tích cực đến công tác đảm bảo chất lượng trong toàn Trường và đặc biệt là những cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo (CTĐT) từ khâu thiết kế chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đến tổ chức triển khai, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá người học.

Từ năm 2007, Trường Đại học Thương mại là 1 trong 20 trường đại học đầu tiên của cả nước đăng ký, triển khai kiểm định chất lượng trường đại học lần thứ nhất. Năm 2009, Trường đã được hội đồng quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đến năm 2017, Trường Đại học Thương mại được công nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục lần thứ 2. Cùng với việc kiểm định chất lượng Trường, Nhà trường cũng quyết liệt triển khai kiểm định chất lượng các CTĐT, năm 2022 Trường Đại học Thương mại đã trở thành trường đại học đầu tiên ở nước ta đạt chuẩn kiểm định chất lượng tất cả các CTĐT đang đào tạo tại Trường.

Việc tham gia kiểm định chất lượng, đặc biệt kiểm định quốc tế là một quá trình khó khăn, nhưng cũng là xu thế tất yếu và buộc các trường phải tham gia để góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức rõ điều này, hướng đến việc hội nhập trong giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, chiến lược trong thời gian tới Trường Đại học Thương mại sẽ từng bước hoàn thiện, đảm bảo chất lượng kiểm định cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục thông qua các cơ sở kiểm định quốc tế uy tín trên thế giới.
, . : 60