HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
Danh sách ứng viên không được đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016

Danh sách ứng viên không được đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016

  •   13/09/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1082

Từ ngày 30/8/2016 đến 9/9/2016, Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế đã họp tại Trường Đại học Thương Mại để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2016. Tổng số ứng viên đăng ký tại Hội đồng là 105 ứng viên (6 ứng viên GS, 99 ứng viên PGS). Kết quả 32 ứng viên (5 UV GS, 27 UV PGS)không được đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2016 (xem file đính kèm)

Hướng dẫn đối với các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế

Hướng dẫn đối với các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư Ngành Kinh tế

  •   30/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 838

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. HĐCDGS ngành Kinh tế hướng dẫn các ứng viên về việc trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ như sau:

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Kinh tế năm 2016

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Kinh tế năm 2016

  •   30/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 842

Hội đồng chức danh giáo sư ngành kinh tế thông báo như sau: (1) Danh sách ứng viên đủ điều kiện được trình bày Báo cáo khoa học tông quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại HĐCDGS ngành năm 2016 (DS1 file dinh kèm). (2) Danh sách ứng viên không đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tông quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại HĐCDGS ngành năm 2016 (DS2 file dinh kèm).

Thông báo về thẩm định thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc

Thông báo về thẩm định thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc

  •   24/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 770

Hội đồng CDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các UV thuộc đối tượng Giảng viên thỉnh giảng như sau:

, . : 60