Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Quyết định v/v sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại

Quyết định v/v sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại

  •   09/11/2021 09:58:56 PM
  •   Đã xem: 222

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

1A6A5577

Khai mạc chương trình tập huấn: “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”

  •   01/10/2021 11:07:54 PM
  •   Đã xem: 98

Nhằm rà soát, hoàn thiện và xây dựng các chương trình đào tạo của Trường, đảm bảo đúng chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/10/2021, trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn trực tuyến “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”.

TMU KETQUA

Thông báo điểm phúc tra lần 10 kỳ II năm học 2020 - 2021

  •   06/09/2021 10:38:23 PM
  •   Đã xem: 312

Thông báo điểm phúc tra lần 10 kỳ II năm học 2020 - 2021

, . : 60