Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Phiếu lấy ý kiến người học

Phiếu lấy ý kiến người học

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Phiếu lấy ý kiến người học

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 3

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo (2016)

, . : 60