Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

Chủ nhật - 20/02/2022 23:08
Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản
     Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
     Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-ĐHTM ngày 21/08/2020 của Trường đại học Thương mại về việc ban hành Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thương mại;
     Căn cứ Nghị quyết số 06 ngày 18/01/2021 của Hội đồng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại.
     Trường Đại học Thương mại công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản./.
, . : 60