Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
 
, . : 60