Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Quyết định ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-ĐHTM ngày 26/4/2021 về việc ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu năm 2021.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
, . : 60