Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại

Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của trường Đại học Thương mại.
, . : 60