Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Thông báo về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 479/TB-ĐHTM ngày 06/5/2021 về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022
Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. 
, . : 60