Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN: "Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18.
CNĐT: GS.TS. Đinh Văn Sơn
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN NN/uploads/tmu/news/2020_02/qd-phe-duyet-dt-nn.pdf
Quyết định nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN NN/uploads/tmu/news/2020_02/qd-nghiem-thu-de-tai-cap-nn.pdf
BB nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN NN/uploads/tmu/news/2020_02/bien-ban-nghiem-thu-dtcnn-1.pdf
, . : 60