Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Tin về việc thành lập Trung tâm phục vụ photocopy trường ĐH Thương mại

Tháng 2 năm 2009, trường đại học Thương mại đã thành lập Trung tâm phục vụ photocopy theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHTM ngày 10/2/2009 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đặt địa điểm tại nhà I.

Trung tâm được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đánh máy, in chế bản, photo, đóng quyển và văn phòng phẩm của các cá nhân và đơn vị trong trường. Trung tâm trực thuộc phòng Hành chính Tổng hợp.

Sau gần 2 tháng hoạt động, hiện nay, trung bình hàng ngày Trung tâm phục vụ trên 20 lượt với khoảng 1200 bản photo, đánh máy.
, . : 60