Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2018.
slider SDH

Link Download.

, . : 60