Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Thông báo bán thanh lý tài liệu tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện

Trường Đại học Thương mại thông báo bán thanh lý tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện theo Quyết định trên; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua. Thông tin cụ thể như sau:
Thông báo bán thanh lý tài liệu thư viện
Thông tin chi tiết xem Tại đây.
, . : 60