Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Hồ sơ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016

1. Quyết định nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016 : Quyết định nghiệm thu đề tài cấp bộ

2. Xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016: Xác nhận kết quả ứng dụng
, . : 60