Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Nghiên cứu khoa học của Sinh viên trường Đại học Thương mại năm học 2017 - 2018

Thông tin chi tiết xem tại  Thông báo NCKHSV năm học 2017 - 2018
Danh sách đề tài NCKH của SV năm học 2017 - 2018

Quyết định khen thưởng đề tài NCKH của SV cấp Trường năm học 2017 - 2018: Tải tại đây
Quyết định giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2017: Tải tại đây
, . : 60