Văn bản quản lý
Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

  •   07/06/2017 06:36:37 AM
  •   Đã xem: 94

Thông tư 04 về biên soạn giáo trình

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

  •   07/06/2017 06:35:32 AM
  •   Đã xem: 82

Quy định biên soạn, sử dụng giáo trình ĐH Thương Mại

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

  •   07/06/2017 06:32:05 AM
  •   Đã xem: 111

Quyết định về việc bổ sung Điều 10a của Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình ban hành theo Quyết định số 754/2012/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

, . : 60