Văn bản quản lý
logo trường

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ

  •   14/05/2021 05:04:10 AM
  •   Đã xem: 385

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

  •   06/06/2017 03:32:46 AM
  •   Đã xem: 1312

1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo cho đến thời điểm xây dựng đề án
Số chuyên ngành đào tạo: 5
Tổng số nghiên cứu sinh hiện đang đào tạo: 350
Số đợt tuyển sinh trong năm: 2 đợt/năm vào khoảng tháng 3 và tháng 9 hàng năm
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
Thời gian đào tạo: từ 3-5 năm tùy theo hình thức đào tạo (tập trung toàn thời gian/ tập trung bán thời gian) và trình độ đầu vào của người học (thạc sĩ/ đại học)

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

  •   06/06/2017 03:31:08 AM
  •   Đã xem: 1175

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

, . : 60