Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Tiến Đạt
Chức danh chính Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 15/09/1982
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60