Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Bá Minh
Chức danh chính Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Bộ môn Toán
Ngày sinh 29/09/1953
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60