Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Hồng Ngọc
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 20/12/1986
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60