Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Thanh Hải
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 08/10/1987           Nơi sinh: Thái Bình

, . : 60