Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Chu Việt Cường
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 09/06/1981           Nơi sinh: Quảng Ninh
Ngày vào đảng 19/05/2002
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ

, . : 60