Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đặng Quốc Hữu
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 12/02/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60