Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Phương Anh
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 22/01/1990

, . : 60