Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Thế Anh
Chức danh chính Nhân viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 21/03/1993           Nơi sinh: Hà Nam

, . : 60