Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Trà Giang
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 04/10/1975
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60