Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Dương Nguyễn Thanh Thủy
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 05/10/1991

, . : 60