Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Đình Long
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 27/03/1993
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60