Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Thanh Tùng
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày sinh 14/06/1986           Nơi sinh: Hải Dương
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60