Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Minh Tuấn
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 13/09/1983           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60