Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Văn Sơn
Chức danh chính Cán sự
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 26/01/1990

, . : 60