Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lương Phúc Thành
Chức danh chính Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 03/12/1973           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60