Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Ngô Duy Đô
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Toán
Ngày sinh 11/04/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60