Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Ngô Quang Độ
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 14/01/1992           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60