Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Công Sơn
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 02/08/1986           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60