Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đắc Cường
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 08/08/1962           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60