Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đức Minh
Chức danh chính Phó Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Toán
Ngày sinh 20/04/1976
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60