Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đức Nhuận
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 05/03/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60