Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hùng Dương
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 11/01/1989
Trình độ chuyên môn Cử nhân

, . : 60