Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Lương Sỹ
Chức danh chính Y Sỹ
Thuộc bộ phận Trạm Y tế
Ngày sinh 06/08/1989

, . : 60