Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Minh Trang
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Khoa học
Ngày sinh 12/01/1980           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60