Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Nguyệt Nga
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 01/08/1981
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60