Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Nhật Minh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 27/01/1995           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60