Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thành Hưng
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 15/03/1983           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 14/01/2006
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60