Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Hằng
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 10/12/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60