Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Hồng Chiêm
Chức danh chính Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 19/11/1979           Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60