Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 08/03/1982           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60